ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


Template PQS

เพื่อให้การจัดทำเอกสารระบบมาตรฐานการทดสอบกำลังพลของ กองเรือยุทธการ (มกพ.กร.) เป็นมาตรฐานเดียวกัน คณะทำงานเทคนิคระบบมาตรฐานการทดสอบกำลังพล ตามคำสั่ง กองเรือยุทธการ (เฉพาะ) ที่ ๑๑๕๐/๒๕๔๙ ลง ๒๑ ธ.ค.๔๙ จึงได้พิจารณาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้ามาช่วย โดยพิจารณาจัดทำแม่แบบ (Template) เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสาร มกพ.กร. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้เอกสารที่ได้มีรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.