ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


แบบสำรวจ CEFR ของ ศภษ.ยศ.ทร.

ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศภษ.ยศ.ทร.) กำลังพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษให้ กองทัพเรือ ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยในการพัฒนาข้อสอบนี้จำเป็นต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการกองทัพเรือ (จำนวนมาก) เพื่อร่วมพัฒนาสร้างมาตรฐานข้อสอบให้เทียบได้กับกรอบ CEFR (Common European Framework of Reference for Language) ดังนั้น กองการฝึก กองเรือยุทธการ ขอเชิญชวนข้าราชการในสังกัด เข้าไปทำแบบสำรวจที่ทาง ศภษ.ยศ.ทร. ส่งมาให้ (ใช้เวลาทำแบบสำรวจประมาณ ๑๓ ถึง ๑๕ นาที) โดยเลือกที่ แบบสำรวจการทดสอบภาษาอังกฤษ ศภษ.ยศ.ทร. (ใช้เวลาทำแบบสำรวจประมาณ ๑๓ ถึง ๑๕ นาที) หรือตาม QR-Code


เว็บไซต์ CEFR ออนไลน์ ตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กำหนดให้ท่านทำอย่างน้อย ๑ แบบ จาก ๕ แบบ (แนะนำ EF-SET ๑๕ นาที สำหรับผู้มีเวลาน้อย)

  1. https://www.efset.org/ ทดสอบ ๒๐ ข้อ ภายในเวลา ๑๕ นาที เน้นทดสอบการอ่านและฟัง
  2. https://tracktest.eu/ ทดสอบ ๑๕ ข้อ ไม่จำกัดเวลา เน้นทดสอบการอ่านและฟัง
  3. http://www.europa-school.co.uk/language-level-test/ ทดสอบ ๖๐ ข้อ ไม่จำกัดเวลา เน้นทดสอบการใช้ไวยากรณ์
  4. https://englishtest.duolingo.com/ ทดสอบการเขียนบทความภาษาอังกฤษ ไม่จำกัดหัวข้อที่เขียน ไม่จำกัดจำนวนคำหรือความยาว (หน้าเว็บบรรจุได้ประมาณ ๑๐-๒๐ บรรทัด) เมื่อส่งบทความแล้ว ระบบจะวิเคราะห์และให้ผลเป็นระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR
  5. https://www.languagelevel.com/ ทดสอบ ๑๕ ข้อ ภายในเวลา ๑๐ นาที เน้นทักษะการใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ ให้ผลลัพธ์เป็นระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR
  6. https://www.englishscore.com/ ทดสอบ ๗๒ ข้อ เวลา ๔๕ - ๖๐ นาที ต้องทดสอบโดยใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Smartphone เท่านั้น มีการจับภาพหน้าผู้เข้าทดสอบตลอดเวลา

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.