ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


ยกระดับขีดความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

กองการฝึก กองเรือยุทธการ ขอให้ข้าราชการในสังกัด เข้าไปทำการทดสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการทดสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านกำลังพล ข้อ ๑.๔ ยกระดับขีดความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลกองทัพเรือ โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล CEFR (Common European Framework of Reference for Language) ที่เว็บไซต์ ซึ่ง ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้แนะนำเว็บไซต์เรียงลำดับที่เหมาะสม จำนวน ๖ เว็บไซต์ โดยเลือกเว็บไซต์ที่ตนเองถนัด ดังนี้

  1. https://www.efset.org/ ทดสอบ ๒๐ ข้อ ภายในเวลา ๑๕ นาที เน้นทดสอบการอ่านและฟัง
  2. https://tracktest.eu/ ทดสอบ ๑๕ ข้อ ไม่จำกัดเวลา เน้นทดสอบการอ่านและฟัง
  3. http://www.europa-school.co.uk/language-level-test/ ทดสอบ ๖๐ ข้อ ไม่จำกัดเวลา เน้นทดสอบการใช้ไวยากรณ์
  4. https://englishtest.duolingo.com/ ทดสอบการเขียนบทความภาษาอังกฤษ ไม่จำกัดหัวข้อที่เขียน ไม่จำกัดจำนวนคำหรือความยาว (หน้าเว็บบรรจุได้ประมาณ ๑๐-๒๐ บรรทัด) เมื่อส่งบทความแล้ว ระบบจะวิเคราะห์และให้ผลเป็นระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR
  5. https://www.languagelevel.com/ ทดสอบ ๑๕ ข้อ ภายในเวลา ๑๐ นาที เน้นทักษะการใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ ให้ผลลัพธ์เป็นระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR
  6. https://www.englishscore.com/ ทดสอบ ๗๒ ข้อ เวลา ๔๕ - ๖๐ นาที ต้องทดสอบโดยใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Smartphone เท่านั้น มีการจับภาพหน้าผู้เข้าทดสอบตลอดเวลา

ให้หน่วยขึ้นตรงกองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดผู้แทนหน่วย จำนวน ๑ นาย หรือผู้สนใจเข้ารับฟังคำแนะนำการเข้าใช้เว็บไซต์ที่ให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ห้องฝึกภาษาต่างประเทศ กพป.กฝร. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ น. เพื่อรับฟังคำแนะนำการเข้าไปทำการทดสอบและการรายงานผลการทดสอบ

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.