ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการกลุ่มทหารและตำรวจ

กองพัฒนาและประเมินผลการฝึก ขอให้หน่วยขึ้นตรงกองการฝึก กองเรือยุทธการ ที่รับผิดชอบหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการกลุ่มทหารและตำรวจ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. หลักสูตรนายทหารใหม่ (รร.นร.) ระยะเวลา ๔ สัปดาห์
๒. หลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก เหล่าทหารสามัญ ระยะเวลา ๔ สัปดาห์
๓. หลักสูตรนายทหารใหม่พรรคกลิน ระยะเวลา ๘ สัปดาห์
๔. หลักสูตรพันจ่าเอกการอาวุธ ระยะเวลา ๘ สัปดาห์
๕. หลักสูตรพันจ่าเอกพรรคกลิน ระยะเวลา ๘ สัปดาห์
๖. หลักสูตรจ่าใหม่เหล่าทหารสามัญ ระยะเวลา ๘ สัปดาห์
๗. หลักสูตรจ่าใหม่เหล่าทหารการปืน ระยะเวลา ๘ สัปดาห์
๘. หลักสูตรจ่าใหม่พรรคกลิน ระยะเวลา ๘ สัปดาห์

ดำเนินการเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเข้าไว้ในตารางสอนหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยให้แนบตารางสอนที่ดำเนินการปรับปรุงมาพร้อมตัวขึ้นเรื่องขออนุมัติเปิดการอบรม และหลังจบการอบรมให้รายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานผลการดำเนินการ หลักสูตรด้านทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใน ๕ วันทำการ (หลังจบการอบรม)

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.