ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของภาครัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น กองการฝึกกองเรือยุทธการ ได้ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่ใส และตรวจสอบได้ ลง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดประกาศ

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.