สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาองค์ความรู้ และกระบวนการ สู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของ กร.”

กองเรือยุทธการ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์ความรู้ และกระบวนการ สู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของ กร.” ในวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม โกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวะระยอง ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ ให้กับผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ของ หน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ (KM Facilitator) โดยการแบ่งกลุ่มสัมมนา เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการงานหลักของแต่ละหน่วยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วย ไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของ กองเรือยุทธการ

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.