ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


แบบการประเมินความพร้อมของเรือ
กองเดินเรือและการเรือ

(ฝด0000) สาขาเดินเรือและการเรือ

คำแนะนำในการใช้แบบประเมินผล

(ฝด1000) เดินเรือ

(ฝด1100) แบบประเมินองค์บุคคล

pdf

xltx

(ฝด1200) แบบประเมินองค์วัตถุ

(ฝด1201) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 1

pdf

xltx

(ฝด1201-2) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 1 แบบ 2

pdf

xltx

(ฝด1202-1) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 2 แบบ 1

pdf

xltx

(ฝด1202-2) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 2 แบบ 2

pdf

xltx

(ฝด1203-1) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 3 แบบ 1

pdf

xltx

(ฝด1203-2) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 3 แบบ 2

pdf

xltx

(ฝด1204-1) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 4 แบบ 1

pdf

xltx

(ฝด1204-2) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 4 แบบ 2

pdf

xltx

(ฝด1204-3) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 4 แบบ 3

pdf

xltx

(ฝด1204-4-1) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 4 แบบ 1

pdf

xltx

(ฝด1204-4-2) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 4 แบบ 2

pdf

xltx

(ฝด1204-4-3) แบบประเมินองค์วัตถุ เรือประเภทที่ 4 แบบ 3

pdf

xltx

(ฝด1205) แบบประเมินองค์วัตถุ การเรือ

pdf

xltx

(ฝด1300) แบบประเมินองค์ยุทธวิธี (การปฏิบัติ)

(ฝด1301) แบบประเมินการสถานีเรือ (รวม)

pdf

xltx

(ฝด1302) แบบประเมินการสถานีเรือ (สถานีออกจากเทียบ)

pdf

xltx

(ฝด1303) แบบประเมินการสถานีเรือ (สถานีเดินเรือในร่องน้ำ)

pdf

xltx

(ฝด1304) แบบประเมินการสถานีเรือ (สถานีเตรียมเรือเข้ารบ)

pdf

xltx

(ฝด1305) แบบประเมินการสถานีเรือ (สถานีรบ)

pdf

xltx

(ฝด1306) แบบประเมินการสถานีเรือ (ฝึกหางเสือขัดข้อง)

pdf

xltx

(ฝด1307) แบบประเมินการสถานีเรือ (ฝึกการพ่วงจูงเรือ สำหรับเรือจูง)

pdf

xltx

(ฝด1308) แบบประเมินการสถานีเรือ (ฝึกการพ่วงจูงเรือ สำหรับเรือพ่วง)

pdf

xltx

(ฝด1309) แบบประเมินการสถานีเรือ (ฝึกการ รับ-ส่ง สิ่งของในทะเล)

pdf

xltx

(ฝด1310) แบบประเมินการสถานีเรือ (ฝึกเดินเรือจำลองด้วยเครื่องฝึกเดินเรือจำลอง)

pdf

xltx

(ฝด1311) แบบประเมินการสถานีเรือ (สถานีสละเรือใหญ่)

pdf

xltx

(ฝด2000) ตรวจค้น

(ฝด2100) แบบประเมินองค์บุคคล

pdf

xltx

(ฝด2200) แบบประเมินองค์วัตถุ

pdf

xltx

(ฝด2300) แบบประเมินองค์ยุทธวิธี (การปฏิบัติ) (รวม)

pdf

xltx

(ฝด2301) แบบประเมินองค์ยุทธวิธี (การปฏิบัติ)

pdf

xltx

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.