ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


ตารางการปฏิบัติกิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กองเรือยุทธการ

ลำดับ วันที่ เวลา รายการ หมายเหตุ
๑. ๑ ธ.ค.๖๑ ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ อบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๓ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๒๐๒ กองเรือยุทธการ สนับสนุนสถานที่
๒. ๒ ธ.ค.๖๑ ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐
๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป
อบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๓ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๒๐๒ กองเรือยุทธการ
วันอาทิตย์
สนับสนุนสถานที่
๓. ๗ ธ.ค.๖๑ ๑๘.๓๐ เป็นต้นไป สวดมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา (ข้าราชการ ครอบครัว พุทธศานิกชนทั่วไป) มีประสงฆ์นำปฏิบัติ วันแรม ๑๕ ค่ำ
๔. ๘ ธ.ค.๖๑ ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ อบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๓ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๒๐๒ กองเรือยุทธการ สนับสนุนสถานที่
๕. ๙ ธ.ค.๖๑ ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐
๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป
อบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๓ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๒๐๒ กองเรือยุทธการ
วันอาทิตย์
สนับสนุนสถานที่
๖. ๑๒ ธ.ค.๖๑ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ ปฏิบัติธรรมของ กอง สน.กร. มีพระสงฆ์นำปฏิบติ วันพุธ
๗. ๑๓ ธ.ค.๖๑ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ฟังพระธรรมเทศน์ เรื่อง "ผู้ไม่ประมาท" แสดงธรรมโดย พระครูอุดมธรรมนารณ์ วัดเทพประสาท อบรมศีลธรรม
๘. ๑๕ ธ.ค.๖๑ ๑๘.๓๐ เป็นต้นไป สวดมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา (ข้าราชการ ครอบครัว พุทธศานิกชนทั่วไป) มีพระสงฆ์นำปฏิบัติ วันขึ้น ๘ ค่ำ
๙. ๑๖ ธ.ค.๖๑ ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป วันอาทิตย์
๑๐. ๑๙ ธ.ค.๖๑ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ ปฏิบัติธรรมของ กตอ.กร. มีพระสงฆ์นำปฏิบติ วันพุธ
๑๑. ๒๒ ธ.ค.๖๑ ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐
๑๘.๓๐ เป็นต้นไป
อบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๓ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๒๐๒ กองเรือยุทธการ
สวดมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา (ข้าราชการ ครอบครัว พุทธศานิกชนทั่วไป) มีพระสงฆ์นำปฏิบัติ
สนับสนุนสถานที่
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ
๑๒. ๒๓ ธ.ค.๖๑ ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐
๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป
อบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๓ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๒๐๒ กองเรือยุทธการ
วันอาทิตย์
สนับสนุนสถานที่
๑๓. ๒๖ ธ.ค.๖๑ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ ปฏิบัติธรรมของ กฟก.๑ กร. มีพระสงฆ์นำปฏิบติ วันพุธ
๑๔. ๒๗ ธ.ค.๖๑ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ ฟังพระธรรมเทศน์ เรื่อง "คุณของความสัตย์" บรรยายโดย อศจ.กร. อบรมศีลธรรม
๑๕. ๒๙ ธ.ค.๖๑ ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ อบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๓ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๒๐๒ กองเรือยุทธการ สนับสนุนสถานที่
๑๖. ๓๐ ธ.ค.๖๑ ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐
๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐
๑๘.๓๐ เป็นต้นไป
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป
อบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๓ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๒๐๒ กองเรือยุทธการ
สวดมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา (ข้าราชการ ครอบครัว พุทธศานิกชนทั่วไป) มีพระสงฆ์นำปฏิบัติ
วันอาทิตย์แสนับสนุนสถานที่
วันแรม ๘ ค่ำ

ผู้มีความประสงค์มาปฎิบัติธรรม ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (กร.)
สามารถมาได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.๐๓๓-๑๒๑๔๖๐ หรอ ๗๔๗๖๙ (มี อศจ./จนท. ให้การต้อนรับและแนะนำ)

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.