ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


ตารางการปฏิบัติกิจกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กองเรือยุทธการ

ลำดับ วันที่ เวลา รายการ หมายเหตุ
๑. ๑ พ.ย.๖๑ ๑๘.๓๐ เป็นต้นไป สวดมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา (ข้าราชการ ครอบครัว พุทธศานิกชนทั่วไป) มีประสงฆ์นำปฏิบัติ วันแรม ๘ ค่ำ
๒. ๓ พ.ย.๖๑ ๐๙.๐๐ - ๑๕๓๐ อบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๓ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๒๐๒ กองเรือยุทธการ สนับสนุนสถานที่
๓. ๔ พ.ย.๖๑ ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐
๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป
อบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๓ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๒๐๒ กองเรือยุทธการ
วันอาทิตย์
สนับสนุนสถานที่
๔. ๗ พ.ย.๖๑ ๑๓.๐๐ - ๑๔๐๐
๑๘.๐๐ เป็นต้นไป
ปฏิบัติธรรมของ กยฝ.กร. มีพระสงฆ์นำปฏิบัติ
"งด"สวดมนต์ ทำวัตรเย็นฯ เนื่องจากสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ ขอใช้สถานที่สอบความรู้
วันพุธ
สนับสนุนสถานที่
๕. ๑๐ พ.ย.๖๑ ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ อบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๓ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๒๐๒ กองเรือยุทธการ สนับสนุนสถานที่
๖. ๑๑ พ.ย.๖๑ ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐
๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป
อบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๓ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๒๐๒ กองเรือยุทธการ
วันอาทิตย์
สนับสนุนสถานที่
๗. ๑๓ พ.ย.๖๑ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ฟังพระธรรมเทศน์ เรื่อง "ลอยกระทงแนวพุทธ" แสดงธรรมโดย พระครูอุดมธรรมนารณ์ วัดเทพประสาท อบรมศีลธรรม
๘. ๑๔ พ.ย.๖๑ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ ปฏิบัติธรรมของ กบร.กร. มีพระสงฆ์นำปฏิบติ วันพุธ
๙. ๑๕ พ.ย.๖๑ ๑๘.๓๐ เป็นต้นไป สวดมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา (ข้าราชการ ครอบครัว พุทธศานิกชนทั่วไป) มีพระสงฆ์นำปฏิบัติ วันขึ้น ๘ ค่ำ
๑๐. ๑๗ พ.ย.๖๑ ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ อบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๓ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๒๐๒ กองเรือยุทธการ สนับสนุนสถานที่
๑๑. ๑๘ พ.ย.๖๑ ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐
๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป
อบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๓ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๒๐๒ กองเรือยุทธการ
วันอาทิตย์
สนับสนุนสถานที่
๑๒. ๒๑ พ.ย.๖๑ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ ปฏิบัติธรรมของ นสร.กร. มีพระสงฆ์นำปฏิบติ วันพุธ
๑๓. ๒๒ พ.ย.๖๑ ๑๘.๓๐ เป็นต้นไป สวดมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา (ข้าราชการ ครอบครัว พุทธศานิกชนทั่วไป) มีพระสงฆ์นำปฏิบัติ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ
๑๔. ๒๔ พ.ย.๖๑ ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ อบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๓ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๒๐๒ กองเรือยุทธการ สนับสนุนสถานที่
๑๕. ๒๕ พ.ย.๖๑ ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐
๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป
อบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๓ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๒๐๒ กองเรือยุทธการ
วันอาทิตย์
สนับสนุนสถานที่
๑๖. ๒๗ พ.ย.๖๑ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ฟังบรรยายธรรม เรื่อง "คนดีแนวพุทธ" บรรยายโดย อศจ.กร. อบรมศีลธรรม
๑๗. ๒๘ พ.ย.๖๑ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ ปฏิบัติธรรมของ กฝร.กร. มีพระสงฆ์นำปฏิบติ วันพุธ
๑๘. ๓๐ พ.ย.๖๑ ๑๘.๓๐ เป็นต้นไป สวดมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา (ข้าราชการ ครอบครัว พุทธศานิกชนทั่วไป) มีพระสงฆ์นำปฏิบัติ วันแรม ๘ ค่ำ

ผู้มีความประสงค์มาปฎิบัติธรรม ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (กร.)
สามารถมาได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.๐๓๓-๑๒๑๔๖๐ หรอ ๗๔๗๖๙ (มี อศจ./จนท. ให้การต้อนรับและแนะนำ)

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.