ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดการความรู้ตามสาขาปฏิบัติการ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ (กพ.กร.) ขอเรียนเชิญคณะทำงานบริหารการจัดการความรู้ตามสาขาปฏิบัติการของ กองเรือยุทธการ (ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาปฏิบัติการหรือผู้แทน) ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำผลงานการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

    ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

    ระเบียบวาระที่ ๒ ฝ่ายเลขาฯ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำผลงานการจัดการความรู้ของ กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

    ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

กำหนดประชุมในวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ รายละเอียดประสาน น.ท.ธิติวัฒน์ เนียมประพันธ์ หก.ฝด.กพ.กร. โทร.๗๔๐๗๐

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.