ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ (กพ.กร.) ขอเรียนเชิญคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ และ คณะทำงานบริหารการจัดการความรู้ตามสาขาปฏิบัติการของ กองเรือยุทธการ (ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาปฏิบัติการหรือผู้แทน) ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

    ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

    ระเบียบวาระที่ ๒ ฝ่ายเลขาฯ ชี้แจงแผนการจัดการความรู้ของ กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

    ระเบียบวาระที่ ๓ หน่วยต่าง ๆ ร่วมพิจารณา

    ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

กำหนดประชุมในวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ รายละเอียดประสาน น.ท.ธิติวัฒน์ เนียมประพันธ์ หก.ฝด.กพ.กร. โทร.๗๔๐๗๐

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.